Algemene Voorwaarden

 

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Huiswerk Begeleiding Nijverdal algemene  voorwaarden.

U kunt deze algemene voorwaarden hieronder vinden.

 

1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, dienstverlening of ondersteuning, tussen Huiswerk Begeleiding Nijverdal , hierna ook te noemen HWB en opdrachtgever(s).

 

2. Grondslag offertes

 

Offertes en overeenkomsten voor advisering, dienstverlening en ondersteuning zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. HWB zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen invulling te geven aan de offerte. De offerte wordt binnen 5 werkdagen toegestuurd tenzij anders is afgesproken.

 

3. Afnemen van een dienst

 

Zodra de offerte is geaccepteerd en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd kan onze samenwerking dan wel onze dienst, met u beginnen. De coaching, begeleiding, trainingen, workshops en lezingen zijn vooraf bepaalde trajecten en hebben het beste resultaat als dit traject volledig doorlopen zal worden.

 

Bijlessen worden 1 op 1 gegeven. Indien dit niet mogelijk is zullen we in overleg besluiten hoe we dan te werk gaan. U wordt geïnformeerd door een dag verslag van datgene wat er die dag en of bij lesuur gedaan is.

 

 

4. Tarieven en kosten

 

Bij de tarieven van HWB zijn alle opdracht gebonden kosten inbegrepen. Daartoe behoren ook de kosten van rapportages, nota’s licenties en dergelijke. Er kunnen uitzonderingen voorkomen indien het traject hier om vraag. Natuurlijk wordt dit met u uitvoerig overlegd en besproken. 

 

5. Betalingsvoorwaarden

 

In de offerte wordt de wijze van facturatie aangegeven. Betaling van facturen dient binnen 8 dagen na datum te geschieden. Indien mogelijk is er een maandelijkse betalingstermijn voor langdurende offertes mogelijk. Dit wordt vooraf besproken en eventueel in de offerte en uiteindelijke overeenkomst opgenomen. 

 

6. Uitvoering 

 

Uitvoering en rapportage(s) geschieden conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens uitvoerings- of opleverdata zijn genoemd is HWB daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel. HWB kan op deze clausule slechts een beroep doen indien opdrachtgever tijdig schriftelijk is gewezen op het betreffende verzuim. 

 

7. Aanvullende opdrachten

 

De opdrachtgever aanvaardt dat de uitvoeringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van HWB zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van opdrachtgever en door HWB aan opdrachtgever worden bevestigd. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door eenzijdig toedoen van de opdrachtgever zal HWB de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

8. Intellectuele eigendom

 

Indien de advisering en begeleiding leidt tot rapportages of ander schriftelijk materiaal berust het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van, door HWB vervaardigd materiaal bij HWB tenzij anders is overeengekomen. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van HWB. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen en intern te verspreiden. Het vermenigvuldigen van volledige rapporten is niet toegestaan, tenzij hierover met HWB tevoren overeenstemming is bereikt. Dit geldt ook voor de licenties die afgegeven worden van de diverse online programma's en of methodes. De licenties, inlogcodes mogen alleen gebruikt worden door diegene waarvoor het is afgegeven. Onderdelen uit de digitale methodes zijn ook eigendom van HWB dan wel van de maker van het programma. 

 

9. Derden

 

Bij advisering of het verrichten van werkzaamheden kan HWB voor eigen rekening en risico derden inschakelen. Uitsluitend na overleg met en instemming van de opdrachtgever kan dit geschieden voor diens rekening. 

 

 

10. Geheimhouding

 

HWB is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. HWB zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van HWB geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van de organisatie en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden. 

 

11. Onvoorziene omstandigheden, inspanningsverplichting, aansprakelijkheid 

 

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. HWB voert haar verstrekte opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij aanvaardt met het aannemen van een opdracht tevens en tegelijkertijd een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart HWB  voor aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg-)schade en voor schade geleden door derden.

 

 12. Individuele begeleiding en onvoorziene omstandigheden

 

Afmelden van een afspraak dient minimaal 24 uur voor de afspraak per mail of app gedaan worden. Bij een eerste ziekmelding zullen er geen kosten worden doorberekend en verschuift de afspraak automatisch door naar de volgende week (keer).

 

Leer meer over ons!

Locatie

 

  • Portlandweg 6 (hoek Nicolaas Beetsstraat, achterom)            
  • 7442 VC  Nijverdal
  • Tel: 06 31 96 67 62

 

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijlessen
  • Workshops
  • Trainingen
  • Kennis Educatie Centrum
  • en meer....